پژوهش جدید: تغییرات در جریان‌های اقیانوسی می‌تواند زمین را نابود کند

مطالعه جدیدی خطرات فزاینده تغییرات در جریان‌های اقیانوسی را برجسته کرده است. براساس این تحقیقات جدید، گردش ضعیف‌تر در جریان‌های اقیانوسی می‌تواند دی‌اکسیدکربن را بیشتر کند و در نتیجه باعث…