طبق گفته پلیس، در حال حاضر بیش از ۷ میلیون راننده موتورسیکلت در سطح کشور بدون داشتن گواهینامه در حال تردد هستند. بازگشت به رویه صدور یک روزه گواهینامه موتورسیکلت در قالب طرح غدیر، اقدامی برای سرعت بخشی و سهولت گرفتن جواز رانندگی با این وسیله نقلیه دوچرخ به حساب می‌آید. در گذشته، متقاضیان دریافت گواهینامه موتورسیکلت تنها در یک روز می‌توانستند آزمون آیین‌نامه و شهری موتور را داده و در صورت قبولی،

Source

source

توسط digitalwebmaster