بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سایت کدال از مجموع درآمدهای تپسی، این شرکت در اسفند ماه ۷۹ میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومان درآمد داشته که بیشترین درآمد این شرکت در ۱۲ ماه سال گذشته بود.
بیشترین درآمد تپسی در اسفند ماه مانند ماه‌های گذشته از کمیسیون دریافتی از سفیران است که بیش از ۷۶ میلیارد تومان درآمد برای این شرکت به دنبال داشته است. پس از آن، بیشترین درآمد این شرکت با فاصله زیادی از سرویس تلفنی به میزان بیش از دو میلیارد تومان به دست آمده است.
تا پیش از اسفند ماه، بیشترین درآمد این شرکت در سال گذشته در بهمن ماه حاصل شد که ۶۹٫۸ میلیارد تومان درآمد برای تپسی به دنبال داشته است.
این شرکت در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۲۷ میلیارد تومان در‌آمد داشت که نسبت به درآمد این شرکت در سال ۱۴۰۰ رشد چند برابری داشته است. درآمد شناسایی‌شده برای تپسی تا پایان دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۲۶۶ میلیارد تومان گزارش شده بود.
با این میزان درآمد، به نظر می‌رسد شرکت تپسی سال ۱۴۰۱ را به خوبی پشت سر گذاشته است.
خانواده ما
درخواست ناموفق بود
درخواست ناموفق بود
درخواست ناموفق بود

source

توسط digitalwebmaster