درآمدهای عملیاتی تپسی در دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ حدودا ۴۱۶ میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. درآمد این شرکت در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ حدودا ۱۷۴ میلیارد تومان و در کل سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶۶ میلیارد تومان گزارش شده است.
سود خالص این شرکت در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۴ میلیارد تومان بوده در حالی که در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ حدودا دو میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان و در کل سال گذشته ۱۹ میلیارد تومان سود کسب کرده است.
بر اساس آخرین گزارش مالی این شرکت در سایت کدال، کمیسیون سفر اصلی‌ترین راه درآمد این شرکت است که در ۹ ماه اول امسال بیش از ۳۹۸ میلیارد تومان درآمد به همراه داشته. در حالی که در کل سال گذشته تپسی از این محل ۲۴۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. سود ناخالص از کمیسیون سفر ۸۱ میلیارد تومان گزارش شده است.
به طور کلی درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به سال گذشته ۱۳۸ درصد و سود خالص این شرکت ۱۶۷۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

خانواده ما
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد
منبعی یافت نشد

source

توسط digitalwebmaster