با عرضه اولیه شرکت تپسی در فرابورس، وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد که با شکستن طلسم ورود شرکتهای استارتاپی به بازار سرمایه، تا سه سال آینده کشور حداقل صاحب ۵ یونیکورن شود.
بهگزارش زومیت، امروز ۲۴ خرداد شرکت تپسی، فعال در حوزه تاکسی اینترنتی، توانست عرضه اولیه سهام خود را در بازار دوم فرابورس با موفقیت بهثبت برساند. در ساعت اولیه این عرضه که یک ساعت بهطول انجامید، ۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم تپسی را ۴۷ صندوق سرمایهگذاری با قیمت ۹۳۹ تومان خریدند.

داشتن ۵ یونیکورن در ۳ سال آينده

بهمناسبت عرضه اولیه نخستین شرکت استارتاپی در بازار سرمایه، نشست خبری امروز (۲۴ خرداد) با حضور مدیران تپسی، وزیران اقتصاد، ارتباطات و مدیران سازمان بورس و فرابورس تهران برگزار شد. در این نشست عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات، عرضه سهام تپسی در فرابورس را یک روز تاریخی خواند و اعلام کرد که تپسی بهنوعی علمدار ورود سایر شرکتهای استارتاپی به بازار سرمایه شده است.
بهباور زارع‌پور، تپسی با مجاهدت و جنگ با موانع و بوروکراسی بسیاری که بر سر راهش در این زمینه بوده، توانسته به موفقیت بزرگی دست پیدا کند. او ابراز امیدواری کرد که ورود تپسی به بازار سرمایه سرآغازی برای ورود دیگر شرکتهای استارتاپی به بورس باشد. زارع‌پور افزود:

طولانیشدن فرایند ورود تپسی به بورس فرایندی طبیعی بود و هیچ‌کس در آن تقصیری ندارد؛ چون فرهنگ جدیدی باید در ساختار بازار سرمایه ما شکل میگرفت. حتی دستگاههای امنیتی ما درباره این موضوع تجربه قبلی نداشتند که اگر این اتفاق رخ دهد به چه سمتوسویی پیشمیرود.

طولانیشدن فرایند ورود تپسی به بورس فرایندی طبیعی بود و هیچ‌کس در آن تقصیری ندارد؛ چون فرهنگ جدیدی باید در ساختار بازار سرمایه ما شکل میگرفت. حتی دستگاههای امنیتی ما درباره این موضوع تجربه قبلی نداشتند که اگر این اتفاق رخ دهد به چه سمتوسویی پیشمیرود.
به‌اعتقاد زارعپور، مسائل سادهای از جنس ارزیابی شرکت فناوریمحوری که میخواهد کشف قیمت شود، مسئلهای است که برای اولینبار در کشور رخ میدهد. بنابراین، مسیری که تپسی طی کرده، مسیری طبیعی بوده است. زارعپور درادامه با اشاره به اینکه نگاه دولت رشد اقتصاد دیجیتال در کشور به‌واسطه کسبوکارهای مختلفی است که در این بازار کار میکنند، اعلام کرد:

نگاه ما در دولت نگاه کاملاً حمایتی به کسبوکارهای فعال در بخش اقتصاد دیجیتال است. در همین زمینه، در سال گذشته دولت بهخاطر اهمیتی که این موضوع داشت و باوری که ICT زیرساخت توسعه همه بخشهای کشور است، کارگروه اقتصاد دیجتال را در دولت تشکیل داد که ۱۰ نفر از اعضای دولت در آن عضو هستند. تمام اختیارات هیئتوزیران در موضوع مانعزدایی از سر راه کسبوکارهای دیجیتال به این کارگروه تنفیذ شده است.

نگاه ما در دولت نگاه کاملاً حمایتی به کسبوکارهای فعال در بخش اقتصاد دیجیتال است. در همین زمینه، در سال گذشته دولت بهخاطر اهمیتی که این موضوع داشت و باوری که ICT زیرساخت توسعه همه بخشهای کشور است، کارگروه اقتصاد دیجتال را در دولت تشکیل داد که ۱۰ نفر از اعضای دولت در آن عضو هستند. تمام اختیارات هیئتوزیران در موضوع مانعزدایی از سر راه کسبوکارهای دیجیتال به این کارگروه تنفیذ شده است.
بهگفته زارع‌پور، تاکنون این کارگروه چهارپنج جلسه تشکیل داده است و کمیتههای مختلف ذیل این کارگروه شکل گرفتهاند که دولت امیدوار است با کمک تصمیمات این کارگروه، موانع بر سر راه رشد شرکتهای فناور محور از بین برود. زارع‌پور معتقد است رسیدن به جایگاه کشورهای توسعهیافته در بخش اقتصاد دیجیتال به همکاری همه بخشها نیاز دارد. زارعپور تأکید کرد که حداقل دولت در این زمینه اراده خود را نشان داده و به ICT بهعنوان فناوری راهبردی نگاه میکند که می‌تواند همه مشکلات کشور شامل مشکلات خود دولت، جامعه، اقتصاد و... را حل کند.
زارعپور ابراز امیدواری کرد که بهزودی و با شکستن طلسم ورود شرکتهای استارتاپی به بورس به‌دست تپسی، شاهد حضور سایر شرکتهای بزرگ اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه خواهیم بود. او تأکید کرد با فعالیت شرکتهای دیجیتالی و جذب سرمایه بیشتر و شکلگیری کسبوکارهای جدید، دولت میتواند هدفگذاری که برای نقشآفرینی این حوزه در اقتصاد کشور در نظر گرفته (یعنی رسیدن ۱۰ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور تا سه سال آینده) را محقق کند. زارعپور ابراز امیدواری کرد که با ورود شرکتهای بیشتر به بازار سرمایه و جذب سرمایه بیشتر در این شرکتها تا سه سال آینده کشور ۴ تا ۵ یونیکورن داشته باشد.

ورود صنعت به بازار سرمایه

در این مراسم، میلاد منشیپور، مدیرعامل تپسی که از او بهعنوان صفشکن ورود شرکتهای استارتآپی به بورس هم یاد میشود، اعلام کرد که امروز بعد از دو سال تلاش تپسی در بورس عرضه شد که این اتفاق نهتنها عرضه یک نماد بلکه طبیعتاً ورود صنعتی جدید به بازار سرمایه است.
بهگفته او، صنعت دیجیتال محرک اقتصاد کشورهای بزرگ دنیا محسوب می‌شود و میلیاردها دلار سرمایه کشورهای همسایه را به خودش جذب کرده است. منشیپور اعلام کرد که صنعت اقتصاد دیجیتال تابهامروز در کشور کمتر از ۶ درصد از سهم GDP یا همان تولید ناخالص ملی کشور را دراختیار گرفته؛ درحالی‌که در کشورهای توسعهیافته تا یکسوم اقتصاد کشورها به اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است.
بهباور منشیپور، کسبوکارهای استارتاپی صنعتی است که با وجود تمام محدودیتها و موانع تابهامروز توانسته است میلیونها شغل ایجاد کند و نور امیدی برای کارآفرینان و جوانان و نخبگان کشور باشد.
منشیپور درباره تجربیات این شرکت برای ورود به بورس گفت:

برای ورود این صنعت به بورس دو سال سخت و نفسگیر را پشتسر گذاشتیم. در این مسیر سخت و پر از موانع، بهتدریج بدنه اقتصادی کشور با مفاهیم مربوط به این صنعت جدید آشنا شد. استانداردهای مالی که وجود نداشت، شکل گرفت و ضوابط متناسب در این زمینه تدوین شد و درنهایت بعد از دو سال بازار سرمایه کشور پذیرای شرکتی فعال در اقتصاد دیجیتال شد.

برای ورود این صنعت به بورس دو سال سخت و نفسگیر را پشتسر گذاشتیم. در این مسیر سخت و پر از موانع، بهتدریج بدنه اقتصادی کشور با مفاهیم مربوط به این صنعت جدید آشنا شد. استانداردهای مالی که وجود نداشت، شکل گرفت و ضوابط متناسب در این زمینه تدوین شد و درنهایت بعد از دو سال بازار سرمایه کشور پذیرای شرکتی فعال در اقتصاد دیجیتال شد.
به‌گفته منشیپور، عرضه سهام تپسی در فرابورس آغاز یک راه است. او توضیح داد:

برای اینکه این مسیر با موفقیت طی شود، بهعنوان اولین نماینده قطعاً بیشترین تلاش و حداکثر شفافیت را ارائه خواهیم کرد. بااین‌حال، موفقیت این مسیر نیازمند آن است که صاحبان بورس به این صنعت، مردم و بازار اعتماد کنند و تاحدممکن از اجرای روشهای تکلیفی و ازقبلتعیینشده خودداری کنند و اجازه دهند عقل جمعی مردم پذیرای این صنعت باشد.

برای اینکه این مسیر با موفقیت طی شود، بهعنوان اولین نماینده قطعاً بیشترین تلاش و حداکثر شفافیت را ارائه خواهیم کرد. بااین‌حال، موفقیت این مسیر نیازمند آن است که صاحبان بورس به این صنعت، مردم و بازار اعتماد کنند و تاحدممکن از اجرای روشهای تکلیفی و ازقبلتعیینشده خودداری کنند و اجازه دهند عقل جمعی مردم پذیرای این صنعت باشد.
او ابراز امیدواری کرد که تپسی نماینده خوبی برای این صنعت تازهوارد به بازار سرمایه باشد و این اتفاق سرآغاز ورود سایر شرکتها به بورس و اوجگرفتن اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

مبارزه برای تغییر فرهنگ

در این مراسم، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری، در سخنان ابتدایی‌اش مدیر تپسی را به نوشتن داستان تجربیات خود برای ورود این شرکت به بازار سرمایه تشویق کرد. ستاری گفت برای ورود شرکتهای نوآور به بازار سرمایه تغییر فرهنگ شگل گرفته است. وی افزود:

تغییر فرهنگ در کشوری که اقتصاد را در زمین و املاک میبیند نه در آدمها و ایدهها، بسیار سخت است. اینکه کشوری روی نوآوری و خلاقیت شرکتی قیمت بگذارد، تا چند سال پیش بسیار دور از انتظار بود. ورود تپسی به بازار سرمایه حرکت بزرگی بود و راه را برای دیگر شرکتهای فعال در این بازار باز کرد.

تغییر فرهنگ در کشوری که اقتصاد را در زمین و املاک میبیند نه در آدمها و ایدهها، بسیار سخت است. اینکه کشوری روی نوآوری و خلاقیت شرکتی قیمت بگذارد، تا چند سال پیش بسیار دور از انتظار بود. ورود تپسی به بازار سرمایه حرکت بزرگی بود و راه را برای دیگر شرکتهای فعال در این بازار باز کرد.
ستاری اعلام کرد که بهزودی بسیار دیگری از استارتآپها به این فرایند وارد میشوند. بهباور ستاری، تپسی داستانی دارد که باید نوشته شود؛ چرا که این داستان میتواند انگیزهای برای تمام فارغالتحصیلان خارج از کشور باشد. او درپایان گفت گفت:

ما همه هزینه دادیم برای اینکه به این‌‌‌جا برسیم. باید به این توجه کرد که تغییر فرهنگ و تغییر روش و نگرش بهسادگی اتفاق نمی‌افتد. این مبارزه‌ای است که همه باهم باید بجنگیم تا این تغییر اتفاق بیفتد.

ما همه هزینه دادیم برای اینکه به این‌‌‌جا برسیم. باید به این توجه کرد که تغییر فرهنگ و تغییر روش و نگرش بهسادگی اتفاق نمی‌افتد. این مبارزه‌ای است که همه باهم باید بجنگیم تا این تغییر اتفاق بیفتد.

لطفا در نظر داشته باشید که زومیت در صورت مشاهده‌ی دیدگاه خلاف قوانین سایت، این حق را دارد که دیدگاه کاربر را بدون اطلاع قبلی پاک کند. همچنین در صورت تکرار در نقض قوانین سایت، به صلاح‌دید زومیت، حساب کاربری کاربر خاطی مسدود خواهد شد.
در صورت مشاهده‌ی تاپیک ها و پست های توهین آمیز یا خلاف قوانین از بحث کردن و پاسخ دادن به آن‌ها جدا خودداری کرده و صرفا موضوع را از طریق آیکون گزارش به اطلاع ما برسانید.

داغ‌ترین مقالات هفته
داغ‌ترین‌های امروز

کاربران بیشتر به دنبال چه هستند؟

سرورهای زومیت توسط پارس پک میزبانی می‌شود.

source

توسط digitalwebmaster